web counter
Zarządzanie a administrowanie nieruchomościami – czym różnią się te usługi? | a-Wysocki.pl

Zarządzanie a administrowanie nieruchomościami – czym różnią się te usługi?

Każdy właściciel nieruchomości pragnie, aby jego własność funkcjonowała prawidłowo i przynosiła jak największe zyski. Z tego powodu, coraz więcej z nich decyduje się na powierzyć zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zewnętrznej, profesjonalnej firmie, która dba o prawidłową realizację wszystkich związanych z tym czynności. Mimo tego, że oba te pojęcia są często stosowanie zamiennie, zrządzanie nieruchomościami nie jest stricte tożsame z administrowaniem budynkiem.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami jest pojęciem znacznie szerszym i bardziej rozbudowanym od administrowania. Swoim zakresem obejmuje bowiem ogół czynności, które są niezbędne dla zapewnienia nieruchomości prawidłowego funkcjonowania, zarówno na bieżąco, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Zarządzanie nieruchomościami polega na utrzymywaniu czystości oraz bezpieczeństwa na terenie budynku, sprawowaniu kontroli nad jej prawidłowym stanem technicznym, dokonywaniu bieżących napraw i planowaniu remontów, dopełnieniu kwestii formalnych i prawnych, egzekwowaniu płatności od najemców i wielu innych czynnościach.

Nad prawidłową realizacją wszystkich tych zadań czuwa zarządca nieruchomości, czyli profesjonalista z odpowiednimi kwalifikacjami powołany przez zewnętrzną firmę sprawującą pieczę nad budynkiem. Zarządca nieruchomości ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących danej nieruchomości w imieniu jej właściciela oraz reprezentowania jego interesów przed organami administracji państwowej. Jego zadaniem jest również zapewnienie nieruchomości efektywnego funkcjonowania oraz podwyższenie jej wartości w perspektywie długoterminowej. W tym celu zarządca dba o rozwój nieruchomości, jej dobry stan techniczny oraz przygotowuje i wprowadza w życie uchwały zatwierdzone przez wspólnotę lub właściciela.

Zarządzanie a administrowanie nieruchomościami – czym różnią się te usługi?

Jakie obowiązki obejmuje administrowanie nieruchomościami?

Administrowanie nieruchomościami jest nieco węższą profesją, której zakres ogranicza się do sprawowania bieżącej opieki nad danym obiektem. Usługa ta jest jednak nie mniej ważna niż zarządzanie nieruchomościami, gdyż ma na celu zapewnienie użytkownikom nieruchomości bezpiecznego i komfortowego korzystania z obiektu. Do obowiązków administratora należy więc troszczenie się o czystość zarówno w samym budynku, jak i na należących do niego terenach, dbanie o regularny wywóz nieczystości, odśnieżanie w okresie zimowym, realizowanie prac dotyczących terenów zielonych oraz bieżących prac konserwacyjnych i wykonywanie wielu innych codziennych czynności, które mają bezpośredni wpływ na korzystanie z obiektu.

Ponadto, prawidłowo realizowane administrowanie nieruchomościami gwarantuje regularne pobieranie opłat czynszowych od najemców, obejmuje prowadzenie dziennika korespondencji oraz gwarantuje utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym i wizualnym. Administrator sprawuje także bieżącą kontrolę nad prawidłową realizacją umów związanych z dostarczaniem do budynku mediów, w tym bieżącej wody, prądu, energii elektrycznej, gazu i innych. Zakres jego obowiązków pomimo, że ogranicza się do wykonywania bieżących prac, jest więc bardzo szeroki i rozbudowany.